HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Với chức năng dịch vụ công ích và cung ứng sản phẩm lâm nông nghiệp, Công ty thực hiện các hoạt động lâm nghiệp theo phương án quản lý rừng bền vững và định hướng sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi, làm giàu rừng, xây dựng và phát triển vốn rừng.

- Công ty  quản lý bảo vệ  và phòng chống cháy rừng trên diện tích dất lâm nghiệp 2.237,69 ha. Đây là hoạt động lâm nghiệp thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình bảo vệ và phát triển vốn rừng;

- Hàng năm duy trì giao khoán QLBVR cho các hộ dân theo nguồn vốn cung ứng dịch vụ môi trường rừng sông Đồng Nai với diện tích khoảng : 25.095 ha. GIải quyết việc làm cho hơn 1.216 hộ gia đình và 02 đơn vị tập thể.

 - Tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách làm tốt công tác QLBVR trên diện tích rừng tự nhiên sản xuất, rừng phòng hộ, rừng nghèo đang trong thời kỳ nuôi dưỡng phục hồi, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

-Thực hiện chính sách xã hội,  các chương trình, dự án tại địa phương

Hoat dong 1.png
Reading Map

Tư vấn thiết kế các công trình lâm nông nghiệp.

Với đội ngũ cán bộ nhân viên là các kỹ sư lâm nghiệp có kinh nghiệm lâu năm được đào tạp chính quy và được sự hỗ trợ nâng cao năng lực của Sở Nông Nghiệp và PTNT thông qua  các chương trình dự án, đề án trong tỉnh và quốc tế . Công ty sẵn sàng tư vấn thiết kế cho các thành phần kinh tế xây dựng các công trình lâm nông nghiệp phù hợp với thực tế và định hướng của ngành lâm nghiệp.

Sử dụng lâm sản rừng trồng, rừng tự nhiên bền vững

Thực hiện ngưng khai thác gỗ rừng tự nhiên, nhưng sử dụng lâm sản từ rừng theo hướng bền vững. Tập trung khai thác tận dụng lâm sản từ rừng trồng theo đúng đính hướng sử dụng của Phương án quản lý rừng bền vững và quy định pháp luật của Nhà nước Chủ yếu với các sản phẩm rừng trồng thuần loại :keo lai, keo tai tượng …thông qua hoạt động khai thác trắng. Khối lượng: sản phẩm bình quân một năm là (2.000-10.000)m3 tương ứng diện tích khai thác trắng mỗi năm 15-50ha. Khai thác lâm sản ngoài gỗ: Song mây, tre nứa dược liệu.Khối lượng bình quân hàng năm: 500 tấn lâm sản các loại.

Hoat dong 3.png
Hoat dong 4.png

Trồng rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng để phát triển vốn rừng.

Đóng góp chung với cộng đồng, hộ dân và các thành phần kinh tế trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ trồng rừng khôi phục độ che phủ và sản xuất kinh doanh.

 

Hàng năm trồng lại rừng trên diện tích khai thác trắng đối với rừng trồng sau khai thác trắng từ 15-50ha; Trồng rừng từ cải tạo rừng nghèo kiệt, trồng trên đất trống, trồng rừng sau giải tỏa, bình quân mỗi năm trồng 50 ha.

Nuôi dưỡng rừng tự nhiênở những khu vực rừng non tái sinh tự nhiên cây mọc dày, mật độ phân bố không đều. Bình quân mỗi năm nuôi dưỡng 100ha.

Gieo ươm các giống cây nông, lâm nghiệp - Cung cấp dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái.

Công ty cung ứng giống cây con cho hoạt động trồng rừng của các thành phần kinh tế đảm bảo tiêu chuẩn giống cung cấp theo quy định  và chất lượng phù hợp điều kiện sinh trưởng tại địa phương. Tăng cường lực lượng bảo vệ  hơn 25.095 ha đất lâm nghiệp có rừng để cung ứng dịch vụ nước sinh hoạt , sản xuất thủy điện. Khai thác phát triển tiềm năng du lịch sinh thái để nâng cao gía trị quỹ đất, lồng ghép nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Hoat dong 5.png
Hoat dong 6.png

Hoạt động dịch vụ bổ sung và phục vụ:

 - Cung ứng vật tư xăng dầu cho sản xuất và nhu cầu địa phương;

- Khai thác tận dụng vật liệu các đá, vật liệu xây dựng;

- Cung cấp vật tư, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp;