THƯ VIỆN VĂN BẢN

Ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Biểu số liệu kèm theo QĐ 1836/QĐ-UBND ngáy 25/8/2020 của UBND tỉnh

Biểu số liệu kèm theo QĐ 1836/QĐ-UBND ngáy 25/8/2020 của UBND tỉnh

Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/50.000

Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch trồng 5 triệu cây xanh của UBND huyện Bảo Lâm

Kế hoạch trồng 5 triệu cây xanh của UBND huyện Bảo Lâm

Luật Lâm nghiệp

Luật Lâm Nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP về thi hành Luật Lâm mghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP về thi hành Luật Lâm mghiệp

Quy trình kỹ thuật kèm theo Quyết định 441/QĐ-SNN ngày 16/9/2021

Quy trình kỹ thuật kèm theo Quyết định 441/QĐ-SNN ngày 16/9/2021

Quyết định Ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 441/QĐ-SNN của UBND tỉnh về việc Ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 442/QĐ-SNN ngày 16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quy định quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quy định quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư 15/2019/BNN-PTNT hướng dẫn một số nội dung đầu tư công trình lâm sinh

Thông tư 15/2019/BNN-PTNT hướng dẫn một số nội dung đầu tư công trình lâm sinh

Thông tư 28/2018/BNN-PTNT quy định về Phương án quản lý rừng bền vững

Thông tư 28/2018/BNN-PTNT quy định về Phương án quản lý rừng bền vững

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về phân định ranh giới rừng

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về phân định ranh giới rừng

Thông tư 32/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16/11/2018 quy định về phương pháp định giá rừng, khung giá rừng

Thông tư 32/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16/11/2018 quy định về phương pháp định giá rừng, khung giá rừng

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra kiểm kê theo dõi diễn biến rừng

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về điều tra kiểm kê theo dõi diễn biến rừng

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về các biện pháp lâm sinh

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về các biện pháp lâm sinh

Thông tư số 30/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16/11/2018 về Danh mục các loài cây trồng chính , công nhận nguồn gốc quản lý vật liệu cây trồng lâm nghiệp

Thông tư số 30/2018/TT-BNN-PTNT ngày 16/11/2018 về Danh mục các loài cây trồng chính , công nhận nguồn gốc quản lý vật liệu cây trồng lâm nghiệp

Điều chỉnh bổ sung Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Điều chỉnh bổ sung Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng