Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng , ngăn chặn phá rừng , lấn chiếm đất lâm nghiệp , khôi phục và phát triển rừng 2021-2025 định hướng đến 2030

Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng , ngăn chặn phá rừng , lấn chiếm đất lâm nghiệp , khôi phục và phát triển rừng 2021-2025 định hướng đến 2030

1836/QĐ-UBND