Điều chỉnh bổ sung Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

Điều chỉnh bổ sung Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

503/QĐ-UBND