Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của UBND tỉnh Lâm Đồng

2209/KH-UBND