Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 442/QĐ-SNN ngày 16/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

442/QĐ-SNN