Quyết định Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc

1801/QĐ-UBND