Search
  • Loc Bac Admin

Đại hội đoàn thanh niên Công ty

Ngày 09/3/2022 Chi đoàn Công ty tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào BCH nhiện kỳ VI. Đồng chí Ngọ Thế Sơn (Bí thư chi đoàn nhiệm kỳ V) được tái nhiệm chức Bí thư.


Recent Posts

See All

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc,huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020 A. MỘT SỐ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CH