CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP
LỘC BẮC

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP LỘC BẮC

Tên gọi tắt: CÔNG TY LÂM NGHIỆP LỘC BẮC

Tên giao dịch quốc tế: LOCBAC FORESTRY LIMITED COMPANY

Tên viết tắt : Locbac Forestry Ltd. Co

Địa chỉ văn phòng: Thôn 1 - xã Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3929 555

Fax: 063.3929577;

Hộp thư điện tử: cttnhhmtvlnlb@lamdong.gov.vn;

Email: ctytnhhmtvlnlb@gmail.com;

Website: congtylamnghieplocbac.vn

Chủ sở hữu: UBND tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện chủ sở hữu: Ông Trần Sỹ Quý, chức vụ: Chủ tịch HĐTV.

      

          Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc (viết tắt: Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc) tiền thân là Lâm trường Lộc Bắc, được thành lập từ năm 1989 tại Quyết định số 13/TC-SX ngày 15/4/1989 của Tổng giám đốc Liên hiệp lâm công nghiệp I Lâm Đồng.

          Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bắc được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý bảo vệ và phát triển diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo thuộc huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng với diện diện tích 26.107 ha.

Trong quá trình hình thành và phát triển để phù hợp với cơ chế chính sách, đặc thù của địa phương Công ty có những bước chuyển đổi như sau:

  • Quyết định số 909/QĐ-UB ngày 07/12/1992 của UBND Tỉnh Lâm Đồng thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Lộc Bắc;

  • Quyết định số 1265/1998/QĐ/UB ngày 18/5/1998 của UBND Tỉnh Lâm Đồng chuyển Lâm trường Lộc Bắc thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;

  • Quyết định số 188/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND Tỉnh Lâm Đồng chuyển Lâm trường Lộc Bắc từ hoạt động công ích sang hoạt động sản xuất kinh doanh;

  • Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND Tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi Lâm Trường Lộc Bắc thành Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc;

  • Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 chuyển Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc thành công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Trải qua nhiều mô hình, tên gọi khác nhau, nhưng vẫn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND Tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị đóng trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thuộc 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo là xã anh hùng. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là Quản lý bảo vệ, phát triển và ổn định vốn rừng; Sản xuất kinh doanh nghề rừng, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị trật tư an toàn xã hội cho đồng bào dân tộc tại chỗ;

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ, những năm qua trong quá trình hoạt động Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần bảo toàn và phát triển vốn rừng.

 

Ổn định cuộc sống định canh – định cư và không ngừng nâng cao cuộc sống cho người đồng bào tại chỗ, góp phần ổn định và phát triển Kinh Tế - Xã Hội, giữ vững An Ninh- Quốc Phòng trên địa bàn.

GioiThieu_01.jpg

CHỨC NĂNG &

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Chức năng: Dịch vụ công ích và cung ứng sản phẩm lâm nông nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh:

+ Quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi, làm giàu rừng, xây dựng và phát triển vốn rừng.

+ Trồng rừng và chăm sóc rừng trồng;

+ Khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ;

+ Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp: Tư vấn thiết kế các công trình lâm nông nghiệp;

+ Khai thác vật liệu xây dựng thông thường: cát, đá, sỏi, đất sét…

+ Kinh doanh bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

+ Khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái.

+ Thực hiện các dịch vụ về môi trường rừng;

+ Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp;

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Bộ máy quản lý Công ty gồm:

- Hội đồng thành viên công ty: 03 người;

- Kiểm soát viên: 01 người;

- Ban giám đốc: 02 người (Giám đốc, 01 phó Giám đốc).

- Các phòng chức năng: Văn phòng, Phòng Kinh tế-Kế hoạch, Phòng Kỹ Thuật -QLBVR.

- Các đơn vị trực thuộc: 03 cụm tiểu khu.

Cơ chế hoạt động của Công ty như sau:

Công ty hoạt động theo hệ thống cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc gồm 03 cụm tiểu khu và 03 phòng nghiệp vụ:

+03 cụm tiểu khu : Được giao tổ chức quản lý toàn bộ diện tích rừng và đất rừng của Công ty. Mỗi Cụm tiểu khu được bố trí 01 Cụm trưởng kiêm tổ trưởng tổ BVR chuyên trách, 01 Cụm phó và từ 4-6 nhân viên QLBVR chuyên trách. Nhiệm vụ của các Cụm tiểu khu là thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và tổ chức sản xuất trong  phạm vi Cụm tiểu khu.

 Các phòng ban chức năng tham mưu: Văn phòng Công ty, Phòng kỹ thuật -QLBVR, Phòng Kinh tế. Mỗi phòng ban bố trí 01 trưởng phòng và từ 02 – 03 nhân viên.

SoDoToChuc.png

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

HIỆN TRẠNG VỀ QUẢN LÝ

SỬ DỤNG ĐẤT

          Hiện trạng theo hồ sơ kiểm kê rừng năm 2014 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015. Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v điều chỉnh ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc và các Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 02/10/2019; số 2563/QĐ-UBND ngày 12/12/2018; số 2436/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v thu hồi diện tích đất lâm nghiệp của các doanh nghiệp khác giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc thì diện tích đơn vị đang quản lý như sau:

Tổng diện tích: 26.107 ha. Trong đó:

- Rừng sản xuất: 22.731 ha

- Rừng phòng hộ: 3.376 ha.

Chia ra:

- Đất có rừng tự nhiên: 24.389 ha;

- Đất có rừng trồng: 799 ha;

- Đất không rừng: 919 ha.